• قانون اصلاح قانون معادن به وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شد

   از سوی رییس جمهور:

   قانون اصلاح قانون معادن به وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شد

   قانون اصلاح قانون معادن به وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ شد

   رئیس جمهور قانون اصلاح قانون معادن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

   به گزارش (شاتا) در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: قانون اصلاح قانون معادن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.

   قانون اصلاح قانون معادن

   جزئیات این قانون به شرح زیر است:

   ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده میشود به شرح زیر اصلاح میگردد.

   ماده 1ـ تعریف واژههای بهکار رفته در این قانون بهشرح زیر است:

   الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که بهصورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمینشناسی بهوجود آمده باشد.

   ب ـ معدن: به محدودهای اطلاق میشود که شامل ذخیره معدنی است.

   پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

   ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فرآوری است.

   ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل میدهد.

   ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

   چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهرهبرداری از آن سودآور و مقرون بهصرفه است.

   ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

   خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام میگیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:

   1ـ نمونهبرداری و انجام آزمایشهای کمّی وکیفی

   2ـ بررسـیهای زمینشناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن

   3ـ حفاری روباز و زیرزمینی

   4ـ حفر گمانه و چاهپیمایی

   5 ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشههای مربوط

   د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد.

   ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته میشود.

   ر ـ کانهآرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که بهمنظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانهها (کانسنگها) از یکدیگر انجام میگیرد.

   ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانهآرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود.

   ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانهآرایی از کانه (کانسنگ) جدا میشود.

   س ـ خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

   ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبهمرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عملآوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون بهصرفه است.

   ص ـ سنگلاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عملآوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیوارهسازی و نظایر آن بهکار میرود.

   ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود.

   ط ـ گواهی کشف: تأییدیهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود.

   ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق میشود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

   ع ـ بهرهبرداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانهآرایی و بهدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد.

   غ ـ پروانهبهرهبرداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.

   ف ـ بهرهبردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

   ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزهها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود.

   ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهرهبردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

   گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق میشود.

   ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

   ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده3ـ مواد معدنی بهشرح زیر طبقهبندی میشوند:

   الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

   سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمکآبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

   ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

   1ـ مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات

   2ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلروریتها بهاستثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها

   3ـ میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها

   4ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمهقیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.

   5 ـ انواع سنگهای تزئینی و نما

   6 ـ انواع زغالسنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی

   7-مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری

   8 ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

   پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

   کلیه هیدروکربنها، بهاستثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگهای نفتی، ماسههای آغشته به نفت و امثال آنها

   ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

   کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه

   تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود.

   تبصره2ـ آییننامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهرهبرداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

   ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

   ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

   تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

   تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.

   تبصره3ـ کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند بهمنظور تجمیع و همافزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی برای بهرهبرداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

   ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصرههای (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق میگردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر مییابد.

   تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفهای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میشود و در شورای عالی معادن به تصویب میرسد پرداخت نمایند.

   تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود.

   تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصرههای (2) و (3) این ماده به حساب خزانهداری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور میگردد.

   ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام مینماید.

   در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

   تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمیشود.

   ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده9ـ بهرهبرداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهرهبرداری سندی رسمی، لازمالاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن میباشد. مدت هر دوره بهرهبرداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

   تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

   تبصره2ـ بهرهبرداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال بهعنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.

   تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری و مدت اعتبار هر دوره بهرهبرداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.

   ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده10ـ بهرهبرداران از ذخایر معدنی بلامعارض بهاستثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایدهای که شرایط آن بهترتیبی که در آییننامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران میباشند، انتخاب میگردند.

   تبصره1ـ تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرفکننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهرهبرداری نشدهاند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتیکه دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آییننامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت میباشند.

   تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهرهبرداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام مینماید.

   ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده12ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود:

   1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

   2ـ یک نفر از قضات عالیرتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

   3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

   4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

   5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

   6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

   7ـ رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

   8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

   9ـ یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

   10ـ یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

   11ـ یک نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

   تبصره1ـ شورای عالی معادن میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را بهعنوان مطلع، ذینفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

   تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

   تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:

   الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

   ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

   پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

   ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری

   ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون

   تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازمالاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

   تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.

   تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

   تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

   ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

   ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده14ـ دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری کل کشور منظور میگردد.

   تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار میشود، در آییننامه اجرائی تعیین میشود.

   تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانهآرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن که اقدام به عملیات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی مینمایند، تعیین میشود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

   تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

   تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

   تبصره5 ـ بهرهبرداران معادنی که درجهت بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(20%) حقوق دولتی معاف میباشند.

   تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

   تبصره7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهرهبردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ میگردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری، خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن میتواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

   ماده13ـ سه تبصره به شرح ذیل به ماده (19) قانون الحاق میگردد:

   تبصره1ـ اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

   تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب میشود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

   تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.

   ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار میکند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتیکه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط میشوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته میشوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

   تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

   تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهرهبردار در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.

   ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدودههای دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

   تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی بهدلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایهگذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

   ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

   الف ـ حریم قانونی راهها و راهآهن

   ب ـ داخل شهرها و حریم قانونی آنها

   پ ـ حریم قانونی سدها و شبکههای توزیع آب و حوضچههای سدها و قنوات

   ت ـ داخل جنگلها و مراتع

   ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

   ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

   چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

   ح ـ حوزههای دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

   استعلام از دستگاههای اجرائی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر میشود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی میشود.

   تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

   تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزههای اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدودههای جدید را اعلام میکند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

   تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیمگیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهرهبرداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راهاندازی آنها اقدام کند.

   تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

   ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده25ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره 4 ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و بهجای بهره مالکانه و حقالارض مندرج در تبصره یاد شده، بهمنظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی، هزینههای ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره 3 ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصرههای ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول میگردد و به حساب خزانهداری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود واریز میگردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

   ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده26ـ محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میگردد. مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید میشود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.

   ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بهترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصرههای آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد. نحوه اجرای این ماده در آئیننامه اجرائی مشخص میشود.

   ماده20ـ یک تبصره به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق میگردد:

   تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصرههای ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

   ماده21ـ ماده (32) قانون حذف میشود.

   ماده22ـ ماده (33) قانون بهشرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده33ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذینفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم میگردند.

   ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشافکنندگان و بهرهبرداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئیننامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

   تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

   ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده35ـ آییننامههای اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط ظرف سه ماه تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.

   ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

   ماده36ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ میگردد.

   قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,541,243
تعداد بازدید امروز : 44,858
تعداد بازدید دیروز : 42,290
تعداد بازدید هفته : 87,148
تعداد بازدید این ماه : 737,046
آخرین به روزرسانی : 1399/04/22 21:00

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.