X
مشاهده واحد سازمانی

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

دانش و فناوری از مهمترین ارکان توسعه صنعتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها میباشد و اقتصادهای پایدار، اقتصادهایی هستند که بر پایه دانش پایه ریزی شده باشند. بنابر موارد مذکور و به دلیل ضرورت افزایش نقش دانش، پژوهش و فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشهای صنعت، معدن و تجارت، تقویت جایگاه آموزش و پژوهش و فناوری در قالب یک در وزارت « معاونت آموزش، پژوهش و فناوری» معاونت مجزا تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت محرز بود.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری از نیمه دوم بهمن سال 1392 با تغییر ساختار معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی با هدف توجه به آموزشهای تخصصی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

اهم محورهای مربوط به اقدامات این معاونت عبارت هستند از:

1- توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاههای تولیدی، خدماتی و تجاری به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی ها.

2- زمینه سازی برای خلق فناوری های نو و بکارگیری آنها در صنایع نوین نظیر نانو، زیست فناوری، بیومواد، الکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و انرژی های تجدید پذیر و ...

3-کمک به تاسیس و حمایت از شرکتهای دانش بنیان، طراحی و اجرای مکانیزمهای تشویقی و حمایتی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری کشور.

No Cache
Generate time: 1.6935299237569
Query time: 0.77320432662964