X
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۴۲ ۴۷۰
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 78- بهار 1395
چچ

مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

چکیده در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این‌رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره‌تأمین حلقه بسته می‌پردازد. از آن‌جا‌که زنجیره‌تأمین حلقه بسته نه‌تنها جریان رو به جلو را در برمی‌گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می‌شود؛ لذا، شرکت‌هایی در ارتباط با زنجیره‌تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به‌وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع‌تری نسبت به کارهای گذشته ارائه شده است، زیرا مدل‌های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل‌های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده‌اند. مدل ارائه‌شده تمام جریان‌های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه‌ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می‌کوشد اختیارات تصمیم‌گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت‌های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط‌زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.

 
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.718056678772
Query time: 0.56990623474121