X
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۳۶ ۴۲۴
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 78- بهار 1395
چچ

اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

چکیده د‌ر دهه‌های اخیر، دانش و مؤلفه‌های دانش‌محور در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژه‌ای داشته و از این‌رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال‌توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می‌دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنا‌دار دارند. به‌علاوه، رابطه‌ مثبت و معنا‌داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معنا‌داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار می‌رود با توجه به وضعیت نامطلوب بیش‌تر کشورهای درحال‌توسعه در شاخص‌های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص‌های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.

 
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 2.8991540273031
Query time: 1.1166437466939