• قانون برگزاری مناقصات
   در اجرای بنـد « هـ» ماده (۲۹) قانون بـرگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود, ضوابط, موازین و معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند

   فصل اول ـ کلیات
   ماده۱ـ هدف و کاربرد
   الف ـ هدف: در اجرای بنـد « هـ» ماده (۲۹) قانون بـرگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود, ضوابط, موازین و معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:
   ۱ـ انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند,
   ۲ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره,
   ۳ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره.
   ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون, باید مقررات این آیین‌نامه را در معاملات بزرگ رعایت کنند. رعایت ضوابط این آیین‌نامه برای معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمی‌باشد.
   ماده۲ـ تعاریف
   الف ـ اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است, بشرح زیر تعریف می‌شوند:
   ۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
   ۲ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
   ۳ـ کارفرما: دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون.
   ۴ـ هیئت انتخاب مشاوره : هیئتی مرکب از حداقل سه عضو شامل بالاترین مقام کارفرمایی یا نماینده وی, ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضی مشاوره.
   ۵ ـ مشاوره: خدمات مهندسی مشاوره و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر مطالعه, طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای از جمله:
   ۵ ـ۱ـ طراحی مفهومی, پایه و تفصیلی, نیمه تفصیلی و اجرایی,
   ۵ ـ۲ـ مطالعات توجیهی و تهیه طرح,
   ۵ ـ۳ـ مطالعات پژوهشی, تحقیقاتی, بنیادی, کاربردی, راهبردی و توسعه‌ای,
   ۵ ـ۴ـ مطالعات موضوعی, بخشی, جامع و میان بخشی,
   ۵ ـ ۵ ـ مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین,
   ۵ ـ۶ ـ تهیه و تنظیم استانداردها, ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی,
   ۵ ـ۷ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه,
   ۵ ـ ۸ ـ مهندسی ارزش,
   ۵ ـ۹ـ برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی,
   ۵ ـ ۱۰ـ پایش و ارزشیابی طرحها,
   ۵ ـ۱۱ـ خدمات مدیریتی,
   ۵ ـ۱۲ـ مدیریت طرح,
   ۵ ـ۱۳ـ کنترل مهندسی,
   ۵ ـ۱۴ـ مطالعات اقتصادی,
   ۵ ـ ۱۵ـ امکان‌سنجی, طراحی و مدیریت سیستمها,
   ۵ ـ۱۶ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی,
   ۵ ـ۱۷ـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره‌برداری,
   ۵ ـ ۱۸ـ مطالعات آماری,
   ۵ ـ ۱۹ـ نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,
   ۵ ـ۲۰ـ ویژه سازی, نصب, راه‌اندازی, نگهداری و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری,
   ۵ ـ۲۱ـ برنامه‌ریزی, امکان‌سنجی, مدیریت طرح, استانداردسازی, مطالعه, طراحی, ساخت, پیاده‌سازی, ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات,
   ۵ ـ۲۲ـ معماری اطلاعات, برنامه‌نویسی, پیاده‌سازی, انتقال, پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزاری سفارشی,
   ۵ ـ۲۳ـ طراحی شبکه‌های رایانه‌ای,
   ۵ ـ۲۴ـ خدمات جانبی و مکمل خدمات مشاوره.
   تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوری و زمینه‌های تخصصی نیازی به افزودن یا تغییر موارد فوق باشد, به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان, موضوع ابلاغ می‌شود.
   ۶ ـ مشاوره: شخـصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای انجام کار مشاوره. در رسته‌های مشاوره‌ای که سازمان گواهینامه صلاحیت نمی‌دهد, طبق دستورالعملی که توسط سازمان بعداً تهیه می‌شود, « واجد شرایط» مشخصاً بیان می‌گردد.
   ۷ـ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثنای موارد مذکور در جزء «۵» ماده «۲») که توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار (تأیید صلاحیت‌شده توسط مراجع قانونی) انجام می‌شود.
   ۸ ـ کار پژوهشی: فعالیتهای نظام یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده‌های طبیعی, انسانی, اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی, توسعه‌ای یا کاربردی انجام شود.
   ۹ـ طرح/پروژه: تبیین یک سلسله فعالیتهای سامانه‌وار و دارای هدف, منابع, مهلت و برنامه زمانی معین که معمولاً از طریق تحصیل خدمات مشاوره, پیمانکاری, تأمین کالا و خدمات اجرا می‌شود.
   ۱۰ـ دعوتنامه: فراخوانی است که از طریق پست سفارشی, تلگرام, تلکس, پست الکترونیک یا نظایر آن, با رعایت ماده (۲۲) قانون به نشانی مشاوران ارسال می‌شود.
   ۱۱ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی کیفی مشاوران, بین مشاوران منتخب (موضوع ماده۷ این آیین‌نامه), توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.
   ۱۲ـ درخواست پیشنهاد (RFP) : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها, به طور یکسان بین مشاوران برگزیده (فهرست کوتاه), توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.
   ۱۳ـ فراخوان مشاوره: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به اطلاع مشاوران می‌رسد.
   ۱۴ـ آگهی ارزیابی: فراخوانی برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی مشاوران که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
   ۱۵ـ مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فـنی و مالی مـشاوران (طبق جزء « ۵» بند « ب» ماده « ۱۴» قانون) معتبر است و پس از آن, در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد, پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می‌باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می‌شود.
   ۱۶ـ برنامه زمانی انتخاب مشاوره: سندی که در آن, زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره, مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
   ۱۷ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که استعلام ارزیابی پیشنهادها را دریافت نموده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند.
   ۱۸ـ مطالعات توجیهی: مطالعات توجیه فنی, اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی که به تأیید یا رد یک طرح و تعیین حدود اجرای آن منجر شود.
   ۱۹ـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی, اجرایی, روش ساخت و تدارک یک طرح منجر می‌شود.
   ۲۰ـ ارزشیابی: فرآیندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره زمانی تعیین می‌شود.
   ۲۱ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده (براساس قانون تجارت), شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی, متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.
   ۲۲ـ کارهای مشروط: آن بخش از کارهای مشاوره که به لحاظ مقدار, مدت و چگونگی انجام کار, قابل پیش‌بینی نباشد.
   ۲۳ـ مدیرطرح : شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد مشخص وظایف مدیریت بر انجام طرح را بر عهده می‌گیرد.
   ب ـ معادلها و اختصارات در این آیین‌نامه به شرح زیر می باشد:
   ۱ـ طرح/پروژه:
   Project
   2ـ گزارش شناخت:
   ITC = Information to Consultants
   3ـ شرح کلی خدمات:
   TOR=Terms of Reference
   4ـ فراخوان/ دعوتنامه:
   LOI = Letter of Invitation
   5 ـ ارزیابی کیفی:
   PQ = Pre-qualification
   6 ـ استعلام ارزیابی کیفی:
   RFQ = Request for Qualification
   7ـ درخواست پیشنهاد:
   RFP =  Request For Proposal
   8 ـ پیشنهاد فنی:
   TP = Technical Proposal
   9ـ پیشنهاد مالی:
   FP = Financial Proposal
   10ـ انتخاب براساس کیفیت:
   QBS = Quality Based Selection
   11ـ انتخاب براساس کیفیت و قیمت:
   QCBS = Quality and Cost Based Selection
   12ـ انتخاب براساس بودجه ثابت:
   SFB =  Selection under a Fixed Budget
   13ـ انتخاب در شرایط انحصار:
   SSS = Single Source Selection
   14ـ هیئت انتخاب مشاور:
   EC = Evaluation Committee
   15ـ پیمانکار عمومی:
   GC= General Contractor
   16ـ شرایط عمومی قرارداد:
   GCC = General  Conditions of Contract
   17ـ طرح و ساخت:
   DB= Design and Build
   18ـ طرح و ساخت (مهندسی ـ تأمین کالا ـ ساخت):
   EPC =  Engineering and Procurement and Construction
   19ـ طرح و ساخت (مهندسی ـ ساخت):
   EC =  Engineering and Construction
   20ـ مبلغ مشروط:
   Provisional Sum
   پ ـ سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن, قانون محاسبات عمومی کشور, آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شود.


   فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره
   ماده۳ـ مسئولیتها و نقشها
   الف ـ مسئولیتهای کارفرما در خرید خدمات مشاوره می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
   ۱ـ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره (موضوع ماده «۴» این آیین‌نامه),
   ۲ـ تصمیم گیری درباره تجدید فرآیند خرید خدمات مشاوره,
   ۳ـ مستندسازی و اطلاع رسانی خرید خدمات مشاوره,
   ۴ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره ساده,
   ۵ ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
   ب ـ مسئولیتهای هیئت انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
   ۱ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت,
   ۲ـ ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه, شامل:
   ۲ـ۱ـ تأیید مفاد استعلام ارزیابی کیفی (RFQ),
   2ـ۲ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
   ۲ـ۳ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران,
   ۲ـ۴ـ تهیه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزیابی کیفی؛
   ۳ـ تأیید مفاد درخواست پیشنهاد (RFP),
   4ـ ارزیابی فنی پیشنهادها,
   ۵ ـ گشایش پاکتهای فنی و قیمت,
   ۶ ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین مشاور منتخب,
   ۷ـ تصویب شرایط انحصار.
   تبصره ـ در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود, می‌توان مسئولیتهای جزء «۳» بند « الف» و ردیفهای ۲ـ۱ تا ۲ـ۴ جزء «۲» بند « ب» را به مدیر طرح واگذار کرد.
   پ ـ مسئولیتهای سازمان در خرید خدمات مشاوره عبارتند از:
   ۱ـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صلاحیتدار با ذکر رشته, زمینه تخصصی و پایه صلاحیت,
   ۲ـ تهیـه و ارایه فهرسـت بلـند مشاوران صلاحیـتدار برای مـناقصات مـحدود در رشته‌های مشخص شده.
   ماده۴ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره
   الف ـ کارفرما قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاوره, باید اقدامهای زیر را انجام دهد:
   ۱ـ تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده «۵» این آیین‌نامه),
   ۲ـ تهیه شرح کلی خدمات (موضوع ماده «۶» این آیین‌نامه),
   ۳ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد (موضوع ماده «۲۰» این آیین‌نامه),
   ۴ـ تهیه مفاد فراخوان (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه),
   ۵ ـ برآورد هزینه خدمات مشاوره,
   ۶ ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره,
   ۷ـ تعیین روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده «۱۸» این آیین‌نامه),
   ۸ ـ تعیین هیئت انتخاب مشاور, حسب مورد,
   ۹ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی, حسب مورد (موضوع ماده «۱۵» این آیین‌نامه),
   ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات, نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی انجام دهد و از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.
   ماده۵ ـ گزارش شناخت
   الف ـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زیر تهیه کند:
   ۱ـ عنوان, مشخصات کلی, اهداف کیفی و کمی طرح,
   ۲ـ سازمان کارفرمایی,
   ۳ـ مستندهای تأمین منابع مالی شامل:
   ۳ـ۱ـ برآورد اولیه خدمات مشاوره, حسب مورد,
   ۳ـ۲ـ روش تأمین منابع مالی,
   ۴ـ برنامه زمانی کلی طرح,
   ۵ ـ مدت اعتبار پیشنهادها,
   ۶ ـ اسناد فنی و نقشه‌ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجمال برای مشاور از نظر شرایط  کار تبیین کند,
   ۷ـ فهرست مهمترین مقررات, بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط.
   تبصره ـ در مواردی که یک یا چند جزء از موارد مندرج در بند « الف» قابل تأمین از سوی کارفرما نباشد, کارفرما مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزینه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند.
   ب ـ در صورتی که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی خاص (مربوط به مقررات بیمه, عوارض, مالیات و نظایر آن), حفاظت ویژه یا ملاحظات زیست محیطی خاصی نافذ باشد, در گزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط باید تشریح شوند.
   ماده۶ ـ شرح کلی خدمات
   الف ـ شرح کلی خدمات (TOR) باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:
   ۱ـ هدف و محدوده طرح,
   ۲ـ اطلاعات پایه, به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژی,
   ۳ـ مبانی, اصول, معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما,
   ۴ـ خروجیها و نتایج مورد نیاز شامل اطلاعات, نقشه‌ها یا گزارشهایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان کار, به کارفرما تحویل دهد,
   ۵ ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی انجام شود,
   ۶ ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی, حسب مورد.
   ب ـ حتی المقدور سازمان با دریافت نظر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه و ابلاغ شرح خدمات همسان برای کارهای مشاوره اقدام کند, در غیر اینصورت, کارفرما می‌تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاور درخواست کند.
   ماده۷ـ فراخوان
   الف ـ کارفرما می‌تواند به روشهای زیر فراخوان را منتشر کند:
   ۱ـ انتشـار آگهی از دو تا سه نوبـت حـداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری,
   ۲ـ دریافت فهرست بلند مشاوران از سازمان یا مراجع قانونی, طبق آیین‌نامه تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیتدار برای مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه برای آنها,
   ۳ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرایی از فهرست بلند قبلی دریافت شده از سازمان یا مراجع قانونی دیگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به آنکه بیش از دو سال از دریافت لیست سپری نشده باشد و ارسال دعوتنامه برای آنها در صورت دارا بودن صلاحیت و ظرفیت کاری مشاوران براساس خود اظهاری ایشان.
   تبصره۱ـ در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت دستگاه اجرایی ذیربط, تعداد مشاوران موضوع جزء (۳) بند « الف» به پنج مشاور تقلیل می‌یابد؛ در این حالت, حداقل یک مشاور  با سابقه کمتر از پنج سال باید به لیست قبلی اضافه شود.
   تبصره۲ـ برای کارهایی که برآورد هزینه مشاوره آنها بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثنای موارد مشمول بند « ث» ماده (۱۸) این آیین‌نامه, انتشار آگهی ضروری است.
   ب ـ فراخوان مشاوره باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
   ۱ـ نام و نشانی کارفرما,
   ۲ـ موضوع خدمات مشاوره,
   ۳ـ گواهینامه صلاحیت, حسب مورد,
   ۴ـ اعلام انجام ارزیابی کیفی, حسب مورد,
   ۵ ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور,
   ۶ ـ تاریخ, مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد,
   ۷ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم,
   پ ـ در صورت انتشار آگهی و تحقق شرایط انحصار (ایجاب یک متقاضی برای انجام معامله), فراخوان یاد شده, برای احراز انحصار, باید حداقل برای یک بار تجدید شود.
   تبصره ـ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد می‌شود.
   ماده۸ ـ همزمانی خدمات مشاوره
   الف ـ ارجاع همزمان فعالیتهای جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی, در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوط باشد, مجاز است.
   ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست:
   ۱ـ مدیریت طرح با طراحی و نظارت,
   ۲ـ مطالعات توجیهی با طراحی و نظارت,
   ۳ـ مهندسی ارزش با طراحی و نظارت,
   پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی مشاوری که خدمات مدیریت طرح, بازرسی, طراحی یا نظارت در طرحی را بر عهده گرفته است. در قراردادهای تأمین کالا و پیمانکاری همان طرح ممنوع است.
   ت ـ همزمانی طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری طرح و ساخت (DB& EPC& EC), ایجاد نرم افزارهای سفارشی و پیمانکاری عمومی (GC) ارجاع می‌شود, مجاز است.
   ماده۹ـ تشخیص صلاحیت و موازین کلی
   الف ـ ارجاع کارهای مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشته‌هایی که توسط سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند, فقط به مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت سازمان مجاز است.
   ب ـ در رشته‌هایی که گواهی صلاحیت یا مجوزهای معتبر از سوی سایر مراجع قانونی صادر می‌شود, حسب مورد, کارفرما باید گواهی صلاحیت مربوط را درخواست کند.
   پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعایت « لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» (مصوب۲۲/۱۰/۱۳۳۷), تمام مشاوران فراخوانده شده, باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
   تبصره۱ـ فرآیند انتخاب مشاورانی که با حضور شرکتهای وابسته و نظایر آن انجام می‌شود باید به صورت انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (موضوع بند « ب» ماده «۱۹» این آیین‌نامه) برگزار شود.
   تبصره۲ـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذیربط خود, قرارداد منعقد کنند.
   ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه می‌کنند, مجاز است؛ در این صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می‌شود.
   ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب, از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع, تهدید, تطمیع, رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده است, به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شود.
   تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران و اعمال محرومیت از ارجاع کار, از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.
   ج ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره, باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند:
   ۱ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور,
   ۲ـ انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی, حسب مورد,
   ۳ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما,
   ۴ـ تنظیم دقیق شرح خدمات,
   ۵ ـ رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره,
   ۶ ـ استفاده از قراردادهای همسان در خدمات مشاوره, در مواردی که قراردادهای همسان وجود دارد,
   ۷ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه‌ای و یا سایر روشها برای تضمین خدمات.
   تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد (۲) ماده (۲۶) نسـبت به تهیـه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق و دستیابی به اصول مصرح در جزءهای (۱) تا (۷) اقدام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
   ماده۱۰ـ انتخاب مشاور از طریق مناقصه
   الف ـ چنانچه به تشخیص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طریق برگزاری مناقصه ضروری باشد, باید مناقصه به صورت دو مرحله‌ای (موضوع جزء «۲» بند « الف» ماده «۴» قانون) و مطابق با روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (طبق بند « ب» ماده «۱۹» این آیین‌نامه) برگزار شود.
   ب ـ مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره (مذکور در بند « هـ» ماده «۲۹» قانون و جزءهای «۵» و «۷» بند « الف» ماده «۲» این آیین‌نامه) باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله‌ای محدود (روش قیمت ترازشده) انجام می‌گیرد.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 233,858,594
تعداد بازدید امروز : 7,882
تعداد بازدید دیروز : 40,764
تعداد بازدید هفته : 262,992
تعداد بازدید این ماه : 340,195
آخرین به روزرسانی : 1399/03/09 03:21

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.