• معاون آموزش، پژوهش و فناوری : برات قبادیان
   برات قبادیان
   معاون آموزش، پژوهش و فناوری
   دکترا - مهندسی مکانیک - هندوستان
    سوابق
   سوابق اجرایی :<div>- استاد تمام وقت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس تهران- ١٣٧٢ &nbsp;</div>
   <div>- استاد وابسته دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - ١٣٩٠ &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>-معاون پژوهشی دانشگاه کار(١٣٧٤-١٣٧٢) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- مشاور مرکز تحقیقات مکانیزاسیون وزارت جهاد(١٣٧٦- ١٣٧٣) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- رییس دانشگاه شهرکرد(١٣٨٠- ١٣٧٦) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- معاون برنامه ریزی، آموزش و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران(١٣٨٤-١٣٨٠) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- مشاور رییس سازمان انرژی اتمی ایران(از سال ١٣٨٣) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت خاتمی(١٣٨٤- ١٣٨٠) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران(١٣٨٤- ١٣٨٠) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس(١٣٨٨- ١٣٨٠). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- بنیانگذار و رییس مرکز ملی تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو هیات مدیره و قایم مقام تحقیقات شرکت مگاموتور سایپا(١٣٨٨- ١٣٨٢) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>&nbsp;- عضو حقیقی(علمی- تخصصی) ستاد توسعه فناوری انرژیهی نو ایران وابسته به معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری(از سال ١٣٩٠ تا کنون) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- رییس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه دولتی شهر کرد(از سال ١٣٩٢ تا کنون) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- نماینده وزیر علوم و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد استان چهار محال و بختیاری(از سال ١٣٩٢ تا کنون) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; - عضو شورای مشاوران وزارت علوم(از سال ١٣٩٢) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- مشاور و عضو شورای مشاوران معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم(از سال ١٣٩٢) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- عضو شورای پردیس دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٩٣) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- عضو شورای نشر دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٩٣) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو شورای ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم(از سال ١٣٩٣) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- عضو کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آمورش عالی وزارت علوم(از سال ١٣٩٤) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- و......</div>
   <p>&nbsp;</p>
   سوابق علمی تحقیقاتی :<div>- عضویت در مجامع علمی: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <ul>
   <li>انجمن موتور ایران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
   <li>انجمن مهندسان مکانیک ایران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
   <li>انجمن احتراق ایران</li>
   <li>کمیته انرژی وابسته به شورای جهانی انرژی</li>
   <li>قایم مقام دبیرکل مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی(از سال ١٣٩٣- ١٣٨٤) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
   <li>عضو شورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
   <li>عضو و رییس هیات داوران جشنواره جوان خوارزمی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li>
   <li>عضو هیات داوران جشنواره بین المللی خوارزمی</li>
   <li>عضو هیات تحریریه ٦ مجله علمی پژوهشی داخلی و ٣ مجله علمی پژوهشی بین المللی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>
   <li>&nbsp;داور ١٤ مجله علمی- پژوهشی داخلی و ١٢ مجله علمی بین المللی</li>
   </ul>
   <div>- نویسنده ٤٠٠ مقاله علمی- پژوهشی به زیان فارسی و انگلیسی</div>
   <div>- تعداد ١١٥ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی</div>
   <div>- تعداد ٥٠ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی داخلی. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- تعداد ١٣٠ مقاله در کنفرانسهای بین المللی. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- تعداد ١٢٠ مقاله در کنفرانسهای داخلی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>&nbsp;</div>
   <div>- استاد راهنمای ٧٠ پایان نامه کارشناسی ارشد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- استاد راهنمای ٣٠ رساله دکترا &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- استاد مشاور ٤٠ پایان نامه کارشناسی ارشد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- استاد مشاور ٢٠ رساله دکترا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- تعداد ٤٠ ثبت اختراع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- استاد راهنمای یک دانشجوی فوق دکترا(در حال کار) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- نویسند ٤ جلد کتاب علمی- تخصص</div>
   <div>&nbsp;-طراح ١٢ طرح ملی صنعتی</div>
   <div>- مجری ٢٠ طرح ملی تحقیقاتی و مطالعاتی. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- رییس دانشگاه نمونه کشوری( ٤ سال متوالی) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>-،پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣) &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
   <div>- طراح و بنیانگذار مرکز تحقیقات بیوانرژی ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- طراح و بنیانگذار مرکز ملی تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر ایران &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- موسس ٦ آزمایشگاه تخصصی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- موسس ٣ کارگاه تخصصی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
   <div>- طراح دروس کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم با گرایش انرژیهای تجدیدپذیر</div>
   <div>&nbsp;</div>
   <div>
   <div>- جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان در ١٠ سال اخیر</div>
   </div>
   <p><!--[if gte mso 9]><xml>
   <o:OfficeDocumentSettings>
   <o:RelyOnVML />
   <o:AllowPNG />
   </o:OfficeDocumentSettings>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:View>Normal</w:View>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves />
   <w:TrackFormatting />
   <w:PunctuationKerning />
   <w:ValidateAgainstSchemas />
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w:DoNotPromoteQF />
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables />
   <w:SnapToGridInCell />
   <w:WrapTextWithPunct />
   <w:UseAsianBreakRules />
   <w:DontGrowAutofit />
   <w:SplitPgBreakAndParaMark />
   <w:DontVertAlignCellWithSp />
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables />
   <w:DontVertAlignInTxbx />
   <w:Word11KerningPairs />
   <w:CachedColBalance />
   </w:Compatibility>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math" />
   <m:brkBin m:val="before" />
   <m:brkBinSub m:val="&#45;-" />
   <m:smallFrac m:val="off" />
   <m:dispDef />
   <m:lMargin m:val="0" />
   <m:rMargin m:val="0" />
   <m:defJc m:val="centerGroup" />
   <m:wrapIndent m:val="1440" />
   <m:intLim m:val="subSup" />
   <m:naryLim m:val="undOvr" />
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267">
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />
   <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false"
   QFormat="true" Name="List Paragraph" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
   mso-para-margin:0cm;
   mso-para-margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-bidi-language:AR-SA;}
   </style>
   <![endif]--></p>
   اطلاعات تماس
   تلفن تماس :88967068-88967073-88960144نمابر :88969648
   رایانامه :Trtportal@mimt.gov.ir

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 202,538,437
تعداد بازدید امروز : 8,740
تعداد بازدید دیروز : 37,680
تعداد بازدید هفته : 122,341
تعداد بازدید این ماه : 83,756
آخرین به روزرسانی : 01:52  1396/11/03

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 2.4503901004791 seconds.
memoryUsage : 43855Kb